Logo gold 3.png
Mountains

יצירת והובלת פרויקטים ושותפויות במסגרת המוניציפלית בישראל

המישור המוניציפלי הישראלי הוא מסגרת פוליטית ייחודית המעניקה ליזמים וגופים ציבוריים מגוונים הזדמנויות מרתקות ואפשרויות רבות לשיתופי פעולה, לצד סביבת עבודה מורכבת שיש להכירה לעומק. 

מחד, יש בשלטון המקומי (עירייה, רשות מקומית, מועצה מקומית וכו') יכולות ביצוע גבוהות, קשר יום-יומי עם התושבים ומערכי שליטה וניהול אפקטיביים. הבחירה הישירה של התושבים בראש הרשות המקומית מבטאת את מעמדו הפוליטי של השלטון המקומי כישות שלטונית וייצוגית המחזיקה באוטונומיה וסמכויות ברורות ומשמעותיות, המנהלות באופן ישיר רבים מתחומי היום יום של אזרחי ישראל: חינוך, רווחה, תרבות, תעשייה מקומית ועוד.

 

מאידך, קיימת בישראל שליטה ריכוזית של משרדי הממשלה השונים על הנעשה במישור המקומי, ובחלק גדול מהתחומים, מעמדן של הרשויות המקומיות הוא כשל "קבלן משנה" המחזיק במעט מאד אוטונומיה ויכולת קבלת החלטות בנוגע לשכר, רמת השירותים שמחויבת הרשות להעניק ועוד.

 

שיטות ההתערבות של ממשלת ישראל ברמה המוניציפלית הן רבות וכוללות בין היתר: פיקוח על חוקי העזר העירוניים ואף דרישה לאשרורם, תכניות הבראה, חשבים מלווים, ועדות ממונות, קרואות ועוד.

משרדנו פעל לאורך השנים להטמיע בהצלחה תכניות מורכבות ופורצות דרך בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות בישראל, תכניות שהניבו אימפקט גדול ואומצו על ידי המדינה. בין התכניות הללו ניתן למנות את מיזם "בקרוב אצלנו", אותו הטמענו בעיריות יהודיות וערביות, מחתך סוציו-אקונומי גבוה ונמוך, לחיזוק הסביבה העסקית ויצירת מפת ביקושים דינאמית שתשרת את היזמים והעסקים המקומיים ותאפשר לעירייה לקבוע מדיניות נכונה. בנוסף, ליונו מיזמים של הטמעת עקרונות "עיר ידידותית לנשים", בשיתוף עם ארגונים מובילים בחברה האזרחית, מיזמים אשר שוכפלו בהצלחה ברחבי המדינה. 

יתרונן של הערים הישראליות והצמא של חלקן הגדול לחדשנות, מאפשר ניסוי כלים בתחומי תחבורה, מידע, עסקים קטנים ובינוניים, שירותים אזרחיים לאוכלוסיות מיוחדות, בריאות, תשתיות ועוד. בנוסף, ישנו רעב אדיר בקרב ערים רבות בישראל להטמעת טכנולוגיות ועקרונות חדשים ויעילים שיסייעו לניהול האזרחי השוטף של העיר. 

חברות טכנולוגיה, גופים ציבוריים וגופים עסקיים יכולים לראות במישור המוניציפלי בישראל הזדמנות ליצירת 'פיילוטים' איכותיים אותם ניתן יהיה לשכפל, לאחר הוכחת היתכנות, לערים רבות בישראל ובעולם. שיתוף פעולה עם רשויות מקומיות בישראל מספק גיוון תרבותי ודמוגרפי ייחודי המאפשר ניסוי כלים מבוקר בקרב אוכלוסיות ומגזרים שונים בעלי ערכים: מגדריים, עדתיים, דתיים וסוציו-אקונומים מגוונים. הטמעת מיזם, טכנולוגיה, מוצר או רעיון במספר ערים בישראל מאפשר לבצע הערכה חכמה ואיכותית של הצלחתם בקרב קהלים שונים, תוך ניהול פשוט במרחב גיאוגרפי קטן ועם סט רגולציות לאומיות אחיד. 

חברתנו מתמחה גם בייעוץ למקבלי החלטות ודרגים מקצועיים בכירים בערים שונות, בעיקר בתחומי פיתוח כלכלי, משיכת עסקים, תעסוקה, ועוד.